Sobre nosaltres..

Toponomasticon Hispaniae

El Toponomasticon Hispaniae té com a objectiu l'estudi o divulgació d'un corpus seleccionat de noms de lloc de tot el territori espanyol i portugués, i, al mateix temps, l'establiment de bases metodològiques fermes per a l'estudi de la toponímia. Està compost de sis subprojectes coordinats, radicats en diferents universitats espanyoles, que reuneix més de 60 integrants. De cadascun dels noms de lloc es realitza una fitxa toponímica, amb informació geogràfica, etnogràfica, històrica, cartogràfica i lingüística; la darrera inclourà una etimologia, forma fònica, motivació, classificació semàntica, cognats, gentilicis i pseudogentilicis. A partir de les fitxes de cada topònim es dissenyarà una fitxa panhispànica on es condensarà una evolució de cada ètim amb els resultats en els diversos territoris. En cada fitxa es disposaran enllaços hipertextuals que possibilitarà recerques en múltiples direccions.

Búsqueda

Toponomasticon Hispaniae

Avanzado

Destacamos

Nafarroa/Navarra
Nos encontramos ante un antiguo apelativo perdido en la actualidad pero que ha dejado, como ocurre en otras muchas ocasiones, testimonios en la…
Nafarroa/Navarra
Es un antrotopónimo basado en el nombre personal *Varanius o Veranius, o dicho más exactamente, en la variante sin el final -us, es decir, en *Varani…
Huesca
Alfántega tiene su base etimológica en el árabe andalusí al-ḫándaq ‘barranco’.