Sobre nosaltres..

Toponomasticon Hispaniae

El Toponomasticon Hispaniae té com a objectiu l'estudi o divulgació d'un corpus seleccionat de noms de lloc de tot el territori espanyol i portugués, i, al mateix temps, l'establiment de bases metodològiques fermes per a l'estudi de la toponímia. Està compost de sis subprojectes coordinats, radicats en diferents universitats espanyoles, que reuneix més de 60 integrants. De cadascun dels noms de lloc es realitza una fitxa toponímica, amb informació geogràfica, etnogràfica, històrica, cartogràfica i lingüística; la darrera inclourà una etimologia, forma fònica, motivació, classificació semàntica, cognats, gentilicis i pseudogentilicis. A partir de les fitxes de cada topònim es dissenyarà una fitxa panhispànica on es condensarà una evolució de cada ètim amb els resultats en els diversos territoris. En cada fitxa es disposaran enllaços hipertextuals que possibilitarà recerques en múltiples direccions.

Búsqueda

Toponomasticon Hispaniae

Avanzado

Destacamos

Nafarroa / Navarra
Mitxelena (1951: 572) dice que la b- cae con facilidad, al comienzo del segundo elemento de compuesto, cuando queda en posición intervocálica:…
Gipuzkoa
Arin (1951: 129-130) cree que tras Athavit de 1200 se esconde Atavu, es decir Ataun, pero escrito con otra grafía, y que el cambio se debe a un error…
Gipuzkoa
Entre los autores que se ocupan de la etimología de nuestros topónimos en la época que podemos denominar «precientífica», tenemos a Abraham Ortelius…