Sobre nosaltres..

Toponomasticon Hispaniae

El Toponomasticon Hispaniae té com a objectiu l'estudi o divulgació d'un corpus seleccionat de noms de lloc de tot el territori espanyol i portugués, i, al mateix temps, l'establiment de bases metodològiques fermes per a l'estudi de la toponímia. Està compost de sis subprojectes coordinats, radicats en diferents universitats espanyoles, que reuneix més de 60 integrants. De cadascun dels noms de lloc es realitza una fitxa toponímica, amb informació geogràfica, etnogràfica, històrica, cartogràfica i lingüística; la darrera inclourà una etimologia, forma fònica, motivació, classificació semàntica, cognats, gentilicis i pseudogentilicis. A partir de les fitxes de cada topònim es dissenyarà una fitxa panhispànica on es condensarà una evolució de cada ètim amb els resultats en els diversos territoris. En cada fitxa es disposaran enllaços hipertextuals que possibilitarà recerques en múltiples direccions.

Búsqueda

Toponomasticon Hispaniae

Avanzado

Destacamos

Burgos
Se trata de un topónimo de interés al mostrar sus dos elementos significados pertenecientes al mismo campo semántico, lo que usualmente definimos…
Burgos
Se trata de un topónimo de sumo interés, pues parece mostrar una de las escasísimas presencias toponímicas de un bonito antropónimo medieval hoy…
Madrid
Se trata de un topónimo claro, con sufijación diminutiva añadida a pedraza, que es una formación a su vez aumentativa-despectiva. Aunque ambos…