Sobre nós

Toponomasticon Hispaniae

O Toponomasticon Hispaniae ten como obxectivo o estudo e divulgación dun corpus seleccionado de nomes de lugar de todo o territorio español e portugués e, ao mesmo tempo, o establecemento de bases metodolóxicas firmes para o estudo da toponimia. Está composto por seis subproxectos coordinados, radicados en diferentes universidades españolas, que reúne máis de 60 integrantes. De cada un dos nomes de lugar realizarase unha ficha toponímica, con información xeográfica, etnográfica, histórica, cartográfica e lingüística; esta última incluirá a etimoloxía, forma fónica, motivación, clasificación semántica, cognados, xentilicios e seudoxentilicios. A partir das fichas de cada topónimo deseñarase unha ficha panhispánica en que se condensará a evolución de cada étimo cos resultados nos diversos territorios. En ambas as fichas disporanse enlaces hipertextuais que posibilitarán buscas en múltiples direccións.

Búsqueda

Toponomasticon Hispaniae

Avanzado

Destacamos

Nafarroa / Navarra
El topónimo procede de un anterior Taxonare, préstamo que el euskera tomó del romance probablemente, con el significado inicial de 'lugar donde hay…
Bizkaia
La base del topónimo es hondar 'arena' y el final el sufijo locativo -oa. En origen tenía la acepción de 'arenal', 'playa'.
Nafarroa / Navarra
Se trata de un compuesto de giza-, variante en composición de gizon 'hombre', irudi 'imagen' y el sufijo locativo-abundancial -aga. La acepción…