Sobre nós

Toponomasticon Hispaniae

O Toponomasticon Hispaniae ten como obxectivo o estudo e divulgación dun corpus seleccionado de nomes de lugar de todo o territorio español e portugués e, ao mesmo tempo, o establecemento de bases metodolóxicas firmes para o estudo da toponimia. Está composto por seis subproxectos coordinados, radicados en diferentes universidades españolas, que reúne máis de 60 integrantes. De cada un dos nomes de lugar realizarase unha ficha toponímica, con información xeográfica, etnográfica, histórica, cartográfica e lingüística; esta última incluirá a etimoloxía, forma fónica, motivación, clasificación semántica, cognados, xentilicios e seudoxentilicios. A partir das fichas de cada topónimo deseñarase unha ficha panhispánica en que se condensará a evolución de cada étimo cos resultados nos diversos territorios. En ambas as fichas disporanse enlaces hipertextuais que posibilitarán buscas en múltiples direccións.

Búsqueda

Toponomasticon Hispaniae

Avanzado

Destacamos

Araba / Álava
Es un antrotopónimo claro, es decir, un topónimo que tiene como base el nombre personal Gardele y como sufijo el locativo -egi, con una acepción…
Araba / Álava
Es probablemente un antrotopónimo, es decir, un nombre de lugar basado en el nombre personal Araius (o Araus) que tenemos en ARAICA ARAI F(ilia) de…
Nafarroa / Navarra
Los formantes son la base *ibil, variante de ubil  (< ur 'agua', 'corriente de agua' + bil 'unirse', 'juntarse') y el sufijo locativo -o(t)s, de…