Sobre nós

Toponomasticon Hispaniae

O Toponomasticon Hispaniae ten como obxectivo o estudo e divulgación dun corpus seleccionado de nomes de lugar de todo o territorio español e portugués e, ao mesmo tempo, o establecemento de bases metodolóxicas firmes para o estudo da toponimia. Está composto por seis subproxectos coordinados, radicados en diferentes universidades españolas, que reúne máis de 60 integrantes. De cada un dos nomes de lugar realizarase unha ficha toponímica, con información xeográfica, etnográfica, histórica, cartográfica e lingüística; esta última incluirá a etimoloxía, forma fónica, motivación, clasificación semántica, cognados, xentilicios e seudoxentilicios. A partir das fichas de cada topónimo deseñarase unha ficha panhispánica en que se condensará a evolución de cada étimo cos resultados nos diversos territorios. En ambas as fichas disporanse enlaces hipertextuais que posibilitarán buscas en múltiples direccións.

Búsqueda

Toponomasticon Hispaniae

Avanzado

Destacamos

Gipuzkoa
Entre los autores que se ocupan de la etimología de nuestros topónimos en la época que podemos denominar «precientífica», tenemos a Abraham Ortelius…
Gipuzkoa
Es un topónimo claro: los componentes son el sustantivo aretx ‘roble’, ‘árbol’ (< hareitz) (Mitxelena, AV, 77 y 1956: 177), el adjetivo zabal ‘…
Bizkaia
Juan Ramón Iturriza (1884 [1785]: 265) escribe, haciéndose eco de autores anteriores, que Bilbao fue poblado por varios pescaderos y «benaqueros» (…