Toponimia del País Vasco y Navarra

Subproxecto 4

Toponimia del País Vasco y Navarra

Número de topónimos: 268 (Navarra: 111 / Álava: 56 / Bizkaia: 55 / Gipuzkoa: 46).

Criterios empregados para a elección de topónimos: 

O primeiro criterio á hora de elixir os topónimos foi que os nomes das provincias e das súas capitais estiveran presentes. 

O segundo criterio ten que ver co carácter dos nomes: nas catro provincias hai orónimos, hidrónimos e nomes de poboación, e tamén corónimos tradicionais. 

O terceiro criterio está relacionado coa etimoloxía dos topónimos, especialmente no caso de nomes de poboación: intentouse que houbera topónimos en orixe deantroponímicos e topónimos que nun prinicipio foran descritivos. En todos eles pretendeuse incluír nomes que teñan sufixos -vivos ou non- característicos da nosa toponimia. 

O cuarto criterio ten que ver coa presenza do romance, especialmente en Álava e Navarra, e en menor medida en Bizkaia. É dicir, elixíronse topónimos de orixe eusquérica e topónimos de orixe latina ou romance.

 

Topónimos destacados do grupo

Nafarroa / Navarra
es
Izco / Izko
Nafarroa / Navarra
es
Cirauqui / Zirauki
Nafarroa / Navarra
es
Elgorriaga
Nafarroa / Navarra
es
Larraona / Larragoa
Araba / Álava
es
Aberasturi
Araba / Álava
es
Ilarratza
Araba / Álava
es
Elorriaga
Nafarroa / Navarra
es
Munárriz / Munarritz
Nafarroa / Navarra
es
Orokieta
Nafarroa / Navarra
es
Salinas de Oro / Jaitz
Nafarroa / Navarra
es
Gallipienzo / Galipentzu
Gipuzkoa
es
Amezketa

Forma de cita:

[Autor/a]:
"Topónimo",

Contáctanos 

Se tes algunha dúbida ou suxestión, podes poñerte en contacto con nós a través do seguinte formulario. Responderemos coa maior brevidade posible.

Políticas de privacidade
Texto de Políticas de privacidade